Mosen og landskabet 

Den vestlige grænse af Mosedamgaards jorder udgøres af Bundsmosen. Mosen ligger ved Bunds Å og udgør det lavtliggende område af vores arealer.

Bundmosen har tidligere dækket et næsten 15 gange større areal end i dag. Kreaturer græssede i moseområdet men i takt med at landbrugsdriften ændrede sig blev store dele af mosen drænet og dyrket.

Moseområdet er i dag udpeget som et biologisk, geologisk og kulturhistorisk interesseområde og er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

Bundsmosen består af sumpede arealer med kratbevoksning mellem større og mindre søområder. På Mosedamgaards arealer findes en række mindre søer, og langs med åen kan der i perioder være oversvømmede områder.